+
Waarom is dit belangrijk?

Kortgezegd: Klimaatwinst. In december 2015 werd het Klimaatakkoord van Parijs gesloten. Duidelijk is dat alles uit de kast moet worden gehaald om de ambities van het akkoord te halen. Steeds meer bedrijven, overheden en burgers werken actief aan het verkleinen van de eigen CO2-voetafdruk. Voor het deel dat nog niet lukt investeren zij steeds vaker vrijwillig via aankoop van certificaten in CO2-projecten.  Uw vrijwillige aankoop van C02-certificaten draagt positief aan bij het realiseren van de ambities van het Klimaatakkoord. Aankoop stelt grondeigenaren in staat om extra inspanningen te plegen die zorgen voor het voorkomen van C02-uitstoot of zorgen voor het vastleggen van C02 in bijvoorbeeld veen, bomen of grasland.

+
Zijn er nog meer baten dan klimaatwinst?

Jazeker. Onze CO2-reductie en vastleggingsprojecten leveren niet alleen klimaatwinst op en inkomsten voor de grondeigenaar, maar hebben ook een positieve impact op aangrenzende klimaat gerelateerde opgaven zoals bodemgesteldheid, biodiversiteit, waterhuishouding en de transitie naar natuurinclusieve landbouw.  Bij onze Valuta voor Veen projecten zijn er bijvoorbeeld extra baten als het afremmen van bodemdaling, het creëren van betere omstandigheden voor weidevogels en behoud van cultuurhistorisch veenweidegebied.

+
Wat is de vrijwillige koolstofmarkt?

Steeds meer bedrijven, overheden en burgers investeren vrijwillig, via aankoop van certificaten, in projecten waarmee CO2-uitstoot wordt verminderd of wordt vastgelegd.  De vrijwillige koolstofmarkt was tot voor kort vooral een wereldmarkt waarin compensatie plaatsvond in internationale projecten met name op het gebied van bosaanplant. Met de komst van de Stichting Nationale Koolstofmarkt, het PlatformCO2neutraal en methoden als Valuta voor Veen wordt het mogelijk om ook in eigen land via regionale projecten geborgd en betrouwbaar CO2 te compenseren. Financiële en maatschappelijke baten vloeien hierdoor terug naar de regio in plaats van naar het buitenland.

+
Wat is het verschil met het verplichte EU-emissiehandelssysteem (ETS)?

Het ETS richt zich op grote uitstoters van CO2, zoals grote energiebedrijven, staal-, papier- en chemische industrie. We noemen dit de verplichte koolstofmarkt. De vrijwillige koolstofmarkt (Non ETS) richt zich op projecten in overige sectoren. Het PlatformC02neutraal biedt certificaten aan afkomstig uit projecten voor de vrijwillige nationale koolstofmarkt.

+
Wat is het PlatformC02neutraal?

Het PlatformC02neutraal is een initiatief van de natuur en milieufederaties. Het is een non-profit platform waar vraag- en aanbod van certificaten bij elkaar wordt gebracht voor de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Het gaat daarbij om certificaten die voortkomen uit nature based projecten waarmee CO2-emissies kunnen worden voorkomen, vastgelegd of gereduceerd. Het platform zelf ontwikkelt geen projecten. Dat doen de aanbieders zelf eventueel met ondersteuning van de milieufederaties of anderen. Het Platformco2neutraal verzorgt daarbij graag de koppeling tussen grondeigenaren en de betreffende natuur en milieufederaties in de provincies.

+
Waarom is het PlatformC02neutraal opgericht?

Het is onze visie dat nature based projecten waarmee CO2-emissies worden voorkomen, vastgelegd of gereduceerd in belangrijke mate bij kunnen dragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen en aan aangrenzende klimaat gerelateerde opgaven. Om dit maximaal tot bloei te laten komen is er een plek nodig waar certificaten beschikbaar worden gemaakt voor burgers, bedrijven en overheden die hun CO₂-uitstoot willen compenseren. Het PlatformC02neutraal biedt deze plek en verzorgt de transacties tussen kopers en aanbieders.

+
Waarvoor zet het PlatformC02neutraal zich in?

Het platform zet zich in voor een positieve impact op klimaat, landschap, natuur en landbouw. Het non-profit platform stimuleert grondeigenaren om aan de slag te gaan  met CO2-reductie en -vastlegging met natuurlijke oplossingen  (bodem, bos, veen), waaronder de peilverhogingsmethodiek Valuta voor Veen. Tegelijkertijd zorgt het platform voor een goede financiële beloning voor grondeigenaren die met deze oplossingen aan de slag gaan. Het gaat hierbij om methoden zoals vastgesteld door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (www.nationalec02markt.nl). Toepassing van deze methoden leidt tot de uitgifte van verhandelbare CO2-certificaten.

+
Waarom is het PlatformC02neutraal een non-profit organisatie?

Het platform heeft geen winstoogmerk. Het platform wil een positieve impact maken op klimaat, landschap, natuur en landbouw. Om die positieve beweging te stimuleren is het belangrijk dat de baten maximaal landen bij partijen die zich hiervoor extra inspannen. Het platform werkt dan ook vanuit een non-profit principe. Opbrengsten komen zoveel als mogelijk ten goede aan projecteigenaren. Eventuele winst wordt terug geïnvesteerd in de regio’s.

+
Wat is de Stichting Nationale Koolstofmarkt?

De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) ondersteunt de vrijwillige, nationale koolstofmarkt door methoden vast te stellen, projectplannen te beoordelen en certificaten uit te geven voor geverifieerde emissiereductie. De Stichting is opgericht in 2019 en komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt, die in mei 2017 werd ondertekend door het Rijk, bedrijven, lokale initiatieven en natuur- en milieuorganisaties. De SNK houdt zich niet bezig met het ontwikkelen van projecten en met het verkopen van de certificaten.

Klik hier voor meer informatie.

+
Wie geeft de certificaten uit en waar vindt de registratie plaats?

De certificaten op ons PlatformC02neutraal worden door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) aangemaakt en zijn voorzien van unieke serienummers en van een status. Certificaten worden geregistreerd en bijgehouden in het register van de SNK inclusief de status van het certificaat. De status van een certificaat wijzigt tijdens de looptijd van een project. De looptijd verschilt per methode. Valuta voor Veen projecten hebben bijvoorbeeld een looptijd van 10 jaar. De status ‘Gevalideerd’ betekent dat het projectplan is goedgekeurd door de SNK. Met deze certificaten kunt u aantonen dat u vrijwillig investeert in emissiereductie- en/of vastlegging te behalen via Nederlandse projecten. Gedurende de looptijd wordt de CO₂-prestatie periodiek door een onafhankelijke partij getoetst. Wanneer de emissiereductie door de SNK is geverifieerd als zijnde gerealiseerd, dan verandert de status van het certificaat in ‘Geverifieerd’ en kunt u als koper er klimaatcompensatie mee claimen.

De status van een aangekocht certificaat is opvraagbaar via het openbare register SNK: www.NationaleCO2markt.nl

+
Wat kan een koper met een certificaat?

Certificaten uitgegeven door SNK kunnen door de koper gebruikt worden om aan te tonen dat men vrijwillig investeert in emissiereducties via Nederlandse projecten. Certificaten kunnen niet ingezet worden om eigen verplichtingen op grond van beleid of wet te vervullen.

Typische kopers zijn partijen die vrijwillig hun klimaatvoetafdruk willen verminderen, hard werken aan het op eigen kracht reduceren van de C02-uitstoot en voor het stuk dat zelf nog niet lukt graag in de eigen regio (om de hoek) via lokale, aansprekende en betrouwbare projecten het restant willen compenseren.

+
Hoe tellen certificaten mee in de klimaatboekhouding?

De emissiereductie van een project telt mee bij de totale emissiereductie van de sector waarbinnen het project plaatsvindt. De emissiereductie ‘verhuist’ dus niet mee naar de sector van de koper van het certificaat. Bijvoorbeeld, wanneer een project in de sector landbouw emissies reduceert en de certificaten ervan worden gekocht door een bedrijf in de sector transport, dan telt de emissiereductie van het project mee met de emissiereductie van Landbouw.

+
Wie borgt de kwaliteit van de certificaten?

De Stichting Nationale Koolstofmarkt borgt de kwaliteit van de certificaten zodat de markt erop kan vertrouwen dat de emissiereductie of koolstofvastlegging die op het certificaat staat ook daadwerkelijk is behaald. De SNK heeft hiervoor een set aan regels en methoden vastgesteld voor verschillende project-typen voor het berekenen en verifiëren van emissiereducties (het ‘Rulebook’).

+
Wat is Valuta voor Veen?

Valuta voor Veen is een door de Natuur en Milieufederaties ontwikkelde methodiek om te bepalen hoeveel CO2 er in een veenweidegebied wordt uitgestoten en wat het effect is van maatregelen om deze CO2 vast te leggen. De methode is vastgesteld door de Stichting Nationale Koolstofmarkt en kan door iedereen worden gebruikt. De methode is in het GDNK-Rulebook opgenomen onder kenmerk GDNK-Groen-Veenweide-001 en is beschikbaar voor download. De methode wordt periodiek aangepast op basis van de meest recente inzichten. Voor de meest recente versie zie: https://nationaleco2markt.nl/methoden/.

Meer informatie over Valuta voor Veen vindt u hier.

+
Wat zijn Nature Based Solutions?

Dat zijn methoden die naast een positieve bijdrage op het gebied van emissiereductie of – vastlegging ook in meer of mindere mate positief bijdragen aan aangrenzende klimaat gerelateerde opgaven zoals bodemgesteldheid, biodiversiteit, waterhuishouding, transitie naar natuur inclusieve landbouw, et cetera. Grasland, veen, bos en kwelders bijvoorbeeld bieden veel kansen voor CO-reductie- en vastlegging. We spreken in dit verband ook wel over ‘natuurlijke oplossingen.

+
Bij wie kan ik als grondeigenaar terecht als ik aan de slag wil met een project en ondersteuning nodig heb?

Het PlatformCO2neutraal stimuleert projecten voor C02-reductie en – vastlegging maar ontwikkelt deze niet zelf.  Dat doen de aanbieders zelf eventueel met ondersteuning van de milieufederaties of anderen. Het PlatformCO2neutraal brengt u graag in contact met partijen die u kunnen ondersteunen. Het platform werkt daartoe bijvoorbeeld nauw samen met de Natuur- en Milieufederaties. Bij de federaties is inmiddels de nodige ervaring opgedaan met bijvoorbeeld het realiseren van Valuta voor Veen projecten in diverse provincies. U vindt de contactgegevens per provincie op de pagina Contact.

 

+
Hoe zit het met de ontwikkelkosten van een project?

Het uitgangspunt is dat project zichzelf financiert en dat de kosten zoveel mogelijk kunnen worden afgedekt met de inkomsten van de certificaten. Vaak is er voor de ontwikkelfase nog wel subsidie nodig.