De methoden van PlatformCO2neutraal

Voorop staat: betrouwbare CO₂-reductie en – vastlegging met positieve impact op klimaat, landschap, natuur en landbouw.

Daarom biedt het PlatformCO2neutraal uitsluitend CO₂-certificaten aan uit projecten gerealiseerd met de getoetste CO2-reductie- en vastleggingsmethodieken van de onafhankelijke autoriteit Stichting Nationale Koolstofmarkt.

Geselecteerd zijn de methoden die naast aan klimaat bijvoorbeeld ook positief bijdragen aan bodemgesteldheid, biodiversiteit, waterhuishouding en  transitie naar natuur-inclusieve landbouw.

Het huidig certificaataanbod op PlatformCO2neutraal is gerealiseerd met de methode Valuta voor Veen‘.

Op termijn worden ook certificaten aangeboden die voortkomen uit CO₂-vastlegging met hulp van bomen, kwelders en grasland.

Valuta voor Veen

Door ontwatering en verdroging laten veengebieden in Nederland grote hoeveelheden CO₂ los. De uitstoot van CO2 uit veen kan worden beperkt. Hiervoor is een methodiek vastgesteld door de Stichting Nationale Koolstofmarkt: Valuta voor Veen.

Bij Valuta voor Veen zet de grondeigenaar vrijwillig jaar het waterpeil omhoog waardoor het veen minder  oxideert. Dit leidt tot minder CO₂-uitstoot. Voor elke ton vermeden CO₂-uitstoot ontvangt de grondeigenaar een verhandelbaar koolstofcertificaat voor de vrijwillige nationale koolstofmarkt. De peilverhogingsprojecten hebben een duur van 10 jaar. Op de afgesproken resultaten vindt monitoring plaats.

Naast inkomsten voor de grondeigenaar en een bijdrage aan de klimaatdoelen zijn er meer voordelen. Natter veen draagt positief bij aan het tegengaan van bodemdaling,  herstel van biodiversiteit en behoud van cultuurhistorisch veenweidegebied.

De methodiek is in Friesland ontwikkeld en beschreven en doorontwikkeld door de Natuur en Milieufederaties.

Veenweiden in Nederland stoten jaarlijks circa 7 megaton uit, circa 4 procent van de gehele CO₂-uitstoot in Nederland. Door ontwatering en verdroging vliegt het veen letterlijk de lucht in.